WGA-uitkering van 10 naar 5 jaar? Niet doen

Tot eind mei 2018 kon de markt reageren op een concept wetsvoorstel van het kabinet, met als belangrijkste wapenfeit het verlagen van de toerekening van WGA-uitkeringen aan werkgevers van 10 naar 5 jaar. Deze verlaging moet werkgevers minder angstig maken om personeel aan te nemen.

De verlaging van 10 jaar naar 5 jaar betekent echter enkel een verschuiving van individueel naar collectief risico. Een werkgever gaat weliswaas minder individuele premies of verzekeringen betalen, maar meer algemene premies. De (ex-)werknemer blijft immers recht houden op een uitkering – en die moet ergens van betaald worden.

Bezwaren vanuit de markt

Het antwoord van de markt was duidelijk: niet doen, dit voorstel tot wetswijziging.
De redenen:

 • Deze wijziging zorgt wederom voor de nodige onrust in de markt. Werkgevers moeten opnieuw strategisch kiezen of zij eigenrisicodrager willen worden/blijven. Kortom, een nieuwe periode van onduidelijkheid, nieuwe keuzes en dure adviestrajecten.
 • Extra verwarring wordt bovendien veroorzaakt door UWV, dat verschillende parameters in de premieberekening wil aanpassen. Reden: werkgevers zullen in het publieke bestel duurder uit zijn in de eerste jaren na 1-1-2020 door het verschil in methodiek tussen publiek en privaat (verzekeraar). Met aangepaste parameters moet er een gelijk speelveld blijven tussen de publieke en private markt.
 • De maatregelen haaks staan op maatschappelijke en wettelijke ontwikkelingen van de afgelopen decennia. Hierbij zijn de lasten en verantwoordelijkheid van ziekte en arbeidsongeschiktheid steeds meer op het bordje van de werkgever en zieke werknemer gekomen. Door vergrijzing van de samenleving en stijgende AOW-leeftijd zijn werkgevers en werknemers meer dan ooit samen verantwoordelijk voor duurzame inzetbaarheid.
 • Ten slotte: de werkgevers in Nederland zijn succesvol gebleken in het verlagen van verzuim en WGA sinds zij verantwoordelijk zijn. Het is niet verstandig van de overheid om de teugels te laten vieren, aangezien door vergrijzing en langer doorwerken voor het eerst sinds jaren het ziekteverzuim weer toeneemt.

 

In het kort: de wetswijziging

In een notendop de voorgestelde wijziging en praktische uitvoering:

 • WGA-toerekening van 10 naar 5 jaar voor alle werkgevers, zowel publiek als privaat.
 • Vanaf jaar 6 worden de uitkeringen vergoed vanuit algemene middelen. Verschuiving zodoende van individuele lasten naar algemene lasten.
 • Ingangsdatum 1-1-2020:
  -Nieuwe termijn voor verkorte toerekening geldt allen voor WGA-gerechtigden met een eerste ziektedag na 1-1-2020. Is de eerste ziektedag voor 1-1-2020, dan geldt huidige 10 jaar toerekening.
  -Alle publiek verzekerde bedrijven mogen kiezen per 1-1-2020 of zij eigenrisicodrager willen worden (ook als zij korter dan 3 jaar bij UWV zitten)
  -Voor reeds privaat verzekerde bedrijven is de oproep aan het verbond van verzekeraars gedaan om mee te werken aan tussentijdse keuzevrijheid.
 • Aanpassingen parameters waarmee gerekend wordt, om tijdelijke nadelen voor publiek verzekerden te minimaliseren.